Файненшъл Маркет Сървисиз
Файненшъл Маркет Сървисиз /FMS/ е еднолично дружество с ограничена отговорност и е част от групата на Българска Фондова Борса АД. FMS поддържа следните платформи:

x3news - специализиран медиен портал, чрез който емитентите на финансови инструменти изпълняват законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулирана информация по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Extri.bg - система за предоставяне на информация по електронен път по смисъла чл. 27 от Наредба № 2 на КФН от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (Наредба № 2) и по смисъла на чл. 44 от част III „Правила за допускане до търговия“ от Правилника за дейността на БФБ АД. Платформата има възможност за автоматичен трансфер на подадената от компаниите информация до КФН, БФБ и обществеността.

Oxygen – онлайн платформа за ефективно и прозрачно отчитане на устойчиви практики на българските компании.

x3analytics - on-line платформата, която поддържа актуална, структурирана информация за компаниите, търгувани на БФБ. Платформата е със свободен достъп.