Сервиз Финансови Пазари
Сервиз Финансови Пазари FMS е дружество с ограничена отговорност и е част от групата на Българска Фондова Борса АД.

Дружеството е оператор на система за предоставяне на информация по електронен път по смисъла на чл. 27 и чл.43 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) и по смисъла на чл. 44 от част III „Правила за допускане до търговия“ от Правилника за дейността на БФБ АД – extri.bg;

Дружеството поддържа и информационна платформа x3news.com, която дава възможност на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа да изпълняват законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулирана информация по смисъла на чл. 100т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, и чл. 43а от Наредба № 2, както и да публикуват друга, нерегулирана информация, рекламни, PR съобщения и др.