Сервиз Финансови Пазари
Сервиз Финансови Пазари е дъщерно дружество на Българска Фондова Борса
x3News
X3 News е информационен продукт, който дава възможност на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа да изпълняват законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулираната по смисъла на чл. 100т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация, и чл. 43а от Наредба №2, както и да публикуват друга, нерегулирана информация, рекламни, PR съобщения и др.
EXTRI
EXTRI е интегрирана система за разкриване на информация по електронен път по смисъла на чл. 27 и чл.43 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) и по смисъла на чл. 44 от част III „Правилник за допускане до търговия“ от Правилника за дейността на „Българска фондова борса“ АД (БФБ).
Последни новини от x3News
28-OCT-21
Родна Земя Холдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
28-OCT-21
ЧЕЗ Разпределение България АД-София
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
28-OCT-21
Евролийз Ауто ЕАД-София
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
28-OCT-21
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
28-OCT-21
Родна Земя Холдинг АД-София
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
28-OCT-21
Адванс Терафонд АДСИЦ-София
Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
ОЩЕ НОВИНИ В X3NEWS