Файненшъл Маркет Сървисиз
Файненшъл Маркет Сървисиз е дъщерно дружество на Българска Фондова Борса
x3News
X3 News е информационен продукт, който дава възможност на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа да изпълняват законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулираната по смисъла на чл. 100т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация, и чл. 43а от Наредба №2, както и да публикуват друга, нерегулирана информация, рекламни, PR съобщения и др.
EXTRI
EXTRI е интегрирана система за разкриване на информация по електронен път по смисъла на чл. 27 и чл.43 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) и по смисъла на чл. 44 от част III „Правилник за допускане до търговия“ от Правилника за дейността на „Българска фондова борса“ АД (БФБ).
Oxygen
Oxygen - вашето решение за отчитане на устойчиви бизнес практики.

Oxygen е инициатива на Българска фондова борса и Financial Market Services за ефективно и прозрачно отчитане на устойчиви практики на българските компании.
Нашата мисия е да помогнем на българския бизнес в отчитането на екологичните, социалните и управленските аспекти от тяхната дейност.
x3analytics
x3analytics - Платформата предоставя актуална, структурирана и достоверна информация за публичните компании.

Новини, анализи, финансови отчети и коефициенти за публичните компании.
Последни новини от x3News
2023-11-29
Трейс груп холд АД-София
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2023-11-29
Трейс груп холд АД-София
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2023-11-29
Химимпорт АД-София
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2023-11-29
Софарма трейдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
2023-11-29
Софарма трейдинг АД-София
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2023-11-29
Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София
Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем
ОЩЕ НОВИНИ В X3NEWS