Сервиз Финансови Пазари
Сервиз Финансови Пазари е дъщерно дружество на Българска Фондова Борса
x3News
X3 News е информационен продукт, който дава възможност на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа да изпълняват законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулираната по смисъла на чл. 100т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация, и чл. 43а от Наредба №2, както и да публикуват друга, нерегулирана информация, рекламни, PR съобщения и др.
EXTRI
EXTRI е интегрирана система за разкриване на информация по електронен път по смисъла на чл. 27 и чл.43 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) и по смисъла на чл. 44 от част III „Правилник за допускане до търговия“ от Правилника за дейността на „Българска фондова борса“ АД (БФБ).
Oxygen
Oxygen - решение за ESG отчитане и изчисляване на въглеродния отпечатък.

Oxygen е инициатива на Българска Фондова Борса и Financial Market Services в партньорство с водещата европейска технологична компания Plan A.
Oxygen е базирана на технологичната платформа, разработена от Plan A, чрез която българските компании оценяват въздействието на своя бизнес съгласно утвърдени ESG показатели.
Последни новини от x3News
2022-07-02
Топливо АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
2022-07-01
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
2022-07-01
Ейч Ар Кепитъл АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите
2022-07-01
Албена АД-к.к. Албена
Уведомление за паричен дивидент
2022-07-01
Петрол АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите
2022-07-01
Грийн Таун Проджектс АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
ОЩЕ НОВИНИ В X3NEWS