0
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2023 г.
1
Съдържание
1. Годишен финансов отчет
2. Пояснителни бележки към годишния финансов отчет
3. Годишен доклад за дейността
4. Информация по Приложение 2 на Наредба № 2 на КФН
5. Информация по Приложение 3 на Наредба № 2 на КФН
6. Информация чл. 31 от ЗДСИЦДС и по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2
7. Вътрешна информация по чл. 10, т. 4 от Наредба № 2
8. Доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията
9. Декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 8 във връзка с чл.7, т. 1
от ЗППЦК
10. Декларации от отговорните лица на емитента
11. Справка по чл. 31, ал. 3 от ЗДСИЦДС
12. Доклад на независимия одитор
13. Декларация от независимия одитор
2
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2023
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго
Приложение 31.12.2023 31.12.2022
АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения 1.1. 18 577 6 515
Инвестиционни имоти 1.2. 78 209 76 112
Нематериални активи 1.3. 4 -
Общо нетекущи активи 96 790 82 627
Текущи активи
Материални запаси 1.4. 35 642 21 304
Текущи търговски и други вземания 1.5. 4 862 16 630
Данъци за възстановяване 1.6. 96 42
Парични средства и парични еквиваленти 1.7. 6 141 11 879
Общо текущи активи 46 741 49 855
ОБЩО АКТИВИ 143 531 132 482
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен капитал 1.8.1. 78 545 73 045
Премии от емисии 1.8.2. 330 330
Резерви 1.8.3. 17 299 17 299
Финансов резултат 1.8.4. 9 103 7 100
- Натрупани печалби 6 100 1 817
- Печалба за годината 3 003 5 283
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ 105 277 97 774
ПАСИВИ
Нетекущи пасиви
Нетекущи финансови пасиви 1.9. 31 785 30 447
Общо нетекущи пасиви 31 785 30 447
Текущи пасиви
Текущи финансови пасиви 1.10. 2 078 2 066
Текущи търговски и други задължения 1.11. 2 417 1 490
Пасиви по договори с клиенти 1.12. 1 956 691
Данъчни задължения 1.13. 1 1
Задължения, свързани с персонала 1.14. 17 13
Общо текущи пасиви 6 469 4 261
ОБЩО ПАСИВИ 38 254 34 708
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 143 531 132 482
Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 29 МАРТ 2024 от името на
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ:
Кристина Петрова Камен Каменов ЕООД
с управител Камен Петров Каменов
Изпълнителен директор Съставител
Заверил съгласно одиторски доклад:
Регистриран одитор № 0711 Теодора Цветанова
Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.
3
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2023
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго
Приложение 2023 2022
Нетни приходи от продажби 2.1.1. 10 507 10 422
Възстановена обезценка на имоти, машини и съоръжения 2.1.2. - 86
Други доходи 2.1.3. 53 24
Разходи за материали 2.2.1. (33) (65)
Разходи за външни услуги 2.2.2. (3 350) (2 735)
Разходи за амортизация 2.2.3. (866) (784)
Разходи за заплати и осигуровки 2.2.4. (188) (167)
Обезценка на имоти, машини и съоръжения 2.2.5. (344) -
Други разходи за дейността 2.2.6. (790) (626)
Балансова стойност на продадени активи 2.2.7. (1 493) (2 713)
ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ 3 496 3 442
Печалби от преоценка на инвестиционни имоти 2.2.8. 375 2 956
Финансови разходи 2.2.9. (868) (704)
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА 3 003 5 694
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА 3 003 5 694
Доходи на акция в лева 0.03911 0.10793
Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 29 МАРТ 2024 от името на ФЕЪРПЛЕЙ
ПРОПЪРТИС АДСИЦ:
Кристина Петрова Камен Каменов ЕООД
с управител Камен Петров Каменов
Изпълнителен директор Съставител
Заверил съгласно одиторски доклад:
Регистриран одитор № 0711 Теодора Цветанова
Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.
4
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2023
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго
Прило-
жение 2023 2022
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от контрагенти 14 595 12 362
Плащания на контрагенти (22 827) (3 942)
Плащания на персонала и за социално осигуряване (210) (179)
Платени данъци (без корпоративни данъци ) (618) (998)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци ) 1 851 6 843
Курсови разлики (2) (1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (7 211) 14 085
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на нетекущи активи (3 519) (43 679)
Нетен паричен поток (използван за)/от инвестиционна дейност (3 519) (43 679)
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти 5 500 24 098
Изплатени дивиденти (976) (397)
Постъпления по получени заеми 3 516 18 270
Плащания по получени заеми (2 179) (4 850)
Платени лихви и такси по получени заеми (867) (615)
Други парични потоци използвани за финансова дейност (2) (22)
Нетен паричен поток използван за финансова дейност 4 992 36 484
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти (5 738) 6 890
Парични средства и парични еквиваленти на 1 ЯНУАРИ 11 879 4 989
Парични средства и парични еквиваленти на 31 ДЕКЕМВРИ 1.7. 6 141 11 879
Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 29 МАРТ 2024 от името на ФЕЪРПЛЕЙ
ПРОПЪРТИС АДСИЦ:
Кристина Петрова Камен Каменов ЕООД
с управител Камен Петров Каменов
Изпълнителен директор Съставител
Заверил съгласно одиторски доклад:
Регистриран одитор № 0711 Теодора Цветанова
Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.
5
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2023
Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго
Основен
капитал
Премии от
емисии
Общи и
други
резерви
Натрупани
печалби/
загуби
Общо
собствен
капитал
Остатък към 31.12.2021 г. 49 045 232 17 299 1 817 68 393
Промени в собствения капитал за 2022 г. 24 000 98 - 5 283 29 381
Печалба за периода 5 694 5 694
Общ всеобхватен доход за 2022 г. - - - 5 694 5 694
Дивиденти (411) (411)
Емисия на капитал 24 000 24 000
Други изменения в собствения капитал 98 98
Остатък към 31.12.2022 г. 73 045 330 17 299 7 100 97 774
Остатък към 1.01.2023 г. 73 045 330 17 299 7 100 97 774
Промени в собствения капитал за 2023 г. 5 500 - - 2 003 7 503
Печалба за периода 3 003 3 003
Общ всеобхватен доход за 2023 г. - - - 3 003 3 003
Дивиденти (1 000) (1 000)
Емисия на капитал 5 500 5 500
Остатък към 31.12.2023 г. 78 545 330 17 299 9 103 105 277
Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване и подписан на 2 9 МАРТ 2024 от името на ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ:
Кристина Петрова
Камен Каменов ЕООД
с управител Камен Петров Каменов
Изпълнителен директор Съставител
Заверил съгласно одиторски доклад:
Регистриран одитор № 0711 Теодора Цветанова
Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.
ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 Г.
6
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Наименование на предприятието
“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ
Правна форма
Акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими
имоти по смисъла на ЗДСИЦДС. Дружеството е учредено на Учредително събрание проведено на
15.07.2005 г. и е вписано в търговския регистър с Решение № 1/28.07.2005 г. на Софийски градски
съд по ф.д. № 8851 от 28.07.2005 г., вписано в Регистъра на търговските дружества под № 95723,
том 1273, стр. 149. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията на 08.04.2008 г.
ЕИК: LEI код:
131457471 8945007YP0RQOLYBU974
Съвет на директорите към 31.12.2023 г.
Кристина Димитрова Петрова – Изпълнителен директор
Иванка Христоскова Ангелова – член на Съвета на директорите
Светла Димитрова Ангелова – член на Съвета на директорите
Съставител на финансовия отчет
Камен Каменов ЕООД с Управител Камен Петров Каменов
Одитен комитет
Анелия Ангелова - Тумбева
Геновева Димитрова Ковачева
Веселин Борисов Воденичаров
Държава на регистрация на предприятието
Република България
Банка Депозитар
ТБ ОББ АД
Седалище и адрес на регистрация
гр. София, бул. “Черни връх” 51Б
Брой служители към 31.12.2023 г.
5
Предмет на дейност и основна дейност на предприятието
Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти
(секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други
вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел
предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.
Дата на финансовия отчет
31.12.2023
Период на финансовия отчет – текущ период
01.01.2023 31.12.2023
Период на сравнителната информация – предходен период
01.01.2022 31.12.2022
ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 Г.
7
Дружеството не съставя консолидиран финансов отчет.
“Феърплей Пропъртис” АДСИЦ участва в консолидиран финансов отчет на “Феърплей
Интернешънъл” АД, който се изготвя и публикува на страницата на Търговски регистър към
Агенция по вписванията ежегодно до 30 септември.
СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ
База за изготвяне на финансовия отчет
Финансовият отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Международните стандарти за
финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни
счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (МСФО, приети от ЕС). По смисъла
на параграф 1, точка 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, приложим в
България, терминът „МСФО, приети от ЕС“ представляват Международните счетоводни
стандарти (МСС), приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и
на Съвета.
Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на Дружеството.
Всички суми са представени в хиляди лева (хил. лв.) (включително сравнителната информация),
освен ако не е посочено друго.
Ръководството носи отговорност за съставянето и достоверното представяне на информацията в
настоящия финансов отчет.
Ръководството е извършило оценка на приложимостта на принципа за действащо предприятие,
като фундаментален принцип при изготвянето на финансовия отчет. Тази оценка обхваща
периода до 31.12.2023 г. и поне 12 месеца занапред. На базата на тази оценка не са налице
фактори и/или събития, които да показват съмнения относно прилагането на този принцип като
база за изготвяне на финансовия отчет.
Рисковете, пред които е изправено дружеството, са описани подробно в Доклада за дейността.
Промени в счетоводната политика
Дружеството е приело следните нови стандарти, изменения и разяснения на МСФО, издадени от
Съвета по международни счетоводни стандарти и одобрени от ЕС, които са в сила за
финансовия отчет на Дружеството за годишния период, започващ на 1 януари 2023 г., но нямат
съществено влияние върху финансовите резултати или финансовото състояние на Дружеството:
МСФО 17 Застрахователни договори в сила от 1 януари 2023 г., приет от ЕС;
Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори: Първоначално прилагане на МСФО 17 и
МСФО 9 – Сравнителна информация в сила от 1 януари 2023 г., приети от ЕС;
Изменения в МСС 1 Представяне на финансовите отчети, МСФО Изявления за приложение 2:
Оповестяване на счетоводни политики, в сила от 1 януари 2023 г., приети от ЕС;
Изменения в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и
грешки: Определение на счетоводни приблизителни оценки, в сила от 1.1.2023 г., приети от ЕС;
Изменения в МСС 12 Данъци върху дохода: Отсрочени данъци свързани с активи и пасиви
произтичащи от единични транзакции в сила от 1 януари 2023 г., приети от ЕС;
Изменения в МСС 12 Данъци върху дохода: Международна данъчна реформа - примерни
правила от втори стълб, в сила от 1 януари 2023 г., приети от ЕС
Към датата на одобрение на тези финансови отчети са издадени някои нови стандарти,
изменения и разяснения на съществуващите стандарти, но не са влезли в сила или не са приети
от ЕС за финансовата година, започваща на 1 януари 2023 г., и не са били приложени по- рано от
Дружеството. Не се очаква те да имат съществено влияние върху финансовите отчети на
Дружеството. Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в
счетоводната политика на Дружеството през първия период, започващ след датата на влизането
им в сила. По- долу е даден списък с промените в стандартите:
Изменения в МСС 1 Представяне на финансови отчети: Класификация на пасивите като
текущи и нетекущи, в сила от 1 януари 2024 г., все още неприети от ЕС;
Изменения в МСС 1 Представяне на финансови отчети: Нетекущи пасиви, обвързани с
финансови показатели, в сила от 1 януари 2024 г., все още неприети от ЕС
ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 Г.
8
Изменения в МСФО 16 Лизинг: Задължение по лизинг при продажба и обратен лизинг в сила
не по- рано от 1 януари 2024 г., приети от ЕС;
Изменения в МСС 7 Отчет за паричните потоци и МСФО 7 Финансови инструменти:
Оповестявания: Споразумения за финансиране на доставчици, в сила от 1 януари 2024 г., все
още не са приети от ЕС;
Изменения в МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове: Липса на конвертируемост, в
сила от 1 януари 2025 г., все още не са приети от ЕС.
Общи положения
Най - значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на тези финансови отчети, са
представени по- долу.
Ефекти от промените в обменните курсове
Функционалната валута на предприятието е българският лев. Валутата на представяне във
финансовия отчет е български лев.
Настоящият финансов отчет е представен в хиляди лева ( хил. лв. ).
Чуждестранна валута е всяка валута различна от функционалната валута на предприятието.
Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално във функционална валута, като към
сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна Банка (БНБ)
за съответната валута, към датата на сделката.
Курсовите разлики, възникващи при уреждане на парични позиции или при преизчисляване на
паричните позиции на предприятието по курсове, различни от тези, при които са били
преизчислени при първоначалното признаване през периода или в предходни финансови
отчети, се признават като печалба или загуба за периода, в който са възникнали.
Когато парична позиция възниква в резултат на сделка с чуждестранна валута и има промяна в
обменния курс между датата на сделката и датата на уреждането, се появява курсова разлика.
Разходи
Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите или на
датата на възникването им.
Дружеството отчита два вида разходи, свързани с изпълнението на договорите за доставка на
услуги/стоки/с клиенти: разходи за сключване/постигане на договора и разходи за изпълнение
на договора. Когато разходите не отговарят на условията за разсрочване съгласно изискванията
на МСФО 15, същите се признават като текущи в момента на възникването им като например не
се очаква да бъдат възстановени или периодът на разсрочването им е до една година.
Следните оперативни разходи винаги се отразяват като текущ разход в момента на
възникването им:
Общи и административни разходи (освен ако не са за сметка на клиента);
Разходи за брак на материални запаси;
Разходи, свързани с изпълнение на задължението;
Разходи, за които предприятието не може да определи, дали са свързани с удовлетворено
или неудовлетворено задължение за изпълнение.
Приходи
Дружеството признава приходи, за да отрази прехвърлянето на обещани стоки и/или услуги на
клиенти, в размер, който отразява възнаграждението, на което Дружеството очаква да има
право в замяна на тези стоки и/или услуги.
Основните приходи, които Дружеството генерира са свързани с продажба и отдаване под наем
на недвижими имоти.